Jak dokonać wykreślenia hipoteki – omówienie i wzór wniosku

Kupując nieruchomość na kredyt należy dokonać wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Jest to wymóg banku, ponieważ wpis stanowi dla niego zabezpieczenie na wypadek, gdyby kredytobiorca nie wpłacał rat określonych w umowie. Mając taką formę ochrony bank ma możliwość dochodzenia swoich praw. Co się dzieje, po spłacie kredytu hipotecznego?

Art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku odnośnie ksiąg wieczystych i hipotek, wskazuje, że kredytobiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z banku potwierdzające brak zadłużenia czyli całkowitą spłatę kredytu. Naniesione w księdze wieczystej zmiany potwierdzają, że nabywca nieruchomości jest jej pełnoprawnym właścicielem.

Czym jest hipoteka na nieruchomości?

Hipoteka stanowi optymalny i skuteczny sposób zabezpieczenia kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości. Jest to forma obciążenia tej nieruchomość nawet w sytuacji, gdy zostanie ona sprzedana drugiej osobie. Dzięki temu, że, hipoteka jest wpisywana w księdze wieczystej, każdy kupujący ma możliwość prostego sprawdzenia, czy dana nieruchomość jest obciążona długiem hipotecznym. Zapisy związane z hipoteką, nie znikną samoistnie z Rejestru Ksiąg Wieczystych. Spłata kredytu hipotecznego nie powoduje automatycznych zmian a nie dokonanie tych czynności może przysporzyć problemów w przypadku sprzedaży nieruchomości lub potrzeby zaciągnięcia kolejnego kredytu.

Wniosek KW-WPIS o wykreślenie hipoteki

Wykreślenie hipoteki wiąże się ze złożeniem wniosku w sądzie rejonowym prowadzącym księgę wieczystą danej nieruchomości. Istnieje możliwość załatwienia tego osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wraz z wnioskiem o wykreślenie hipoteki należy dołączyć:

  • Zaświadczenie o spłacie kredytu i zgodę banku na dokonanie wykreślenia hipoteki, dowód, że osoba będąca przedstawicielem banku i podpisująca taką zgodę ma prawo reprezentować bank.
  • Potwierdzenia dokonania wpłaty w wysokości 100 złotych za wniosek o wykreślenie z hipoteki.

Należy pamiętać, że wniosek powinien być sporządzony w 2 egzemplarzach, przy czym jeden zostanie pozostawiony w sądzie, drugi jest potwierdzeniem złożenia i opłacenia wniosku. Wzór jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: zobacz wzór w formacie pdf.

wykreślenie hipoteki wzór

Jakie dane zawiera wniosek o wykreślenie hipoteki?

Pierwsza strona wniosku o wykreślenie z hipoteki zawiera nazwę sądu rejonowego oraz odpowiedni wydział prowadzący księgę wieczystą dla danej nieruchomości, jak również numer tej księgi wieczystej.

Druga strona wymaga właściwych zaznaczeń to znaczy, należy wpisać x w rubryce „wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”. Natomiast w rubryce numer siedem należy wpisać treść i dane nieruchomości: wnoszę o wykreślenie z działu IV księgi wieczystej (numer hipoteki) na kwotę (….) ustanowioną na rzecz banku (nazwa i adres banku).

Trzecia strona w rubryce dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania trzeba przekreślić „uczestnika postępowania”. Kolejne okienka wymagają wpisania danych wnioskodawcy i przekreślenia nr regon i KRS. W rubryce miejsce zamieszkania/siedziba trzeba zaznaczyć czy wnioskodawca jest osobą fizyczną, czy prawną. Jeżeli właścicielem nieruchomości jest jeszcze druga osoba na przykład współmałżonek, w kolejnych rubrykach trzeba wpisać jego dane. Natomiast w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest tylko jedna osoba, to należy podać dane uczestnika postępowania, czyli banku, który jest wierzycielem hipotecznym.

Strona czwarta wymaga skreślenia rubryk 57 – 58, jeżeli nie wpisano 2 wnioskodawców. Ważne jest, aby w okienku 84 podać dane ze zgody banku (wierzyciela) na wykreślenie hipoteki.  Wypełnienie wniosku jest dość uciążliwe, dlatego warto korzystać z wzorów wypełnionych, które są dobrym wsparciem podczas wpisywania konkretnych odpowiedzi.

Zgoda kredytodawcy (np. banku) na wykreślenie hipoteki

Wykreślenie hipoteki wymaga działań zarówno ze strony właściciela nieruchomości jak i wierzyciela hipotecznego, czyli najczęściej banku. Po dokonaniu całkowitej spłaty kredytu bank jest zobowiązany do wystawienia takiego dokumentu jak kwit mazalny (zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości). W tym dokumencie bank wpisuje, że dług hipoteczny, który został zabezpieczony hipoteką został spłacony i można dokonać wykreślenia z hipoteki. Jeżeli wierzycielem jest bank to kwit mazalny nie musi zawierać notarialnie poświadczonych podpisów. W gestii banku leży czy za taki kwit będzie nałożona opłata, czy bank wystawi go bezpłatnie. W przypadku zaciągnięcia długu na zakup nieruchomości od osoby prywatnej, podpisy na zgodzie na wykreślenie z hipoteki będą musiały zostać poświadczone notarialnie.

Formy dokonywania opłat za wykreślenie hipoteki

Jak wiadomo, opłata za wykreślenie z hipoteki opiewa na kwotę 100 złotych. Można dokonać zakupu elektronicznych znaków opłaty sądowej lub wpłacić gotówką w kasie sądu albo poprzez Internet. Jeżeli dokonano zakupu online należy je wydrukować i przekazać wraz z wnioskiem o wykreślenie z hipoteki. Istnieje również możliwość dokonania przelewu tradycyjnego na konto sądu, w tym przypadku w tytule trzeba wpisać numer księgi wieczystej i czego dotyczy wpłata (wykreślenie hipoteki).

Co się dzieje, w przypadku braku zgodny na dokonanie wykreślenia hipoteki?

Jest to bardziej złożona droga na uzyskanie możliwości na wykreślenie z hipoteki, ale możliwa do zrealizowania. Rozwiązanie problemu wiąże się z wystąpieniem na drogę sądową, wymaga to złożenie pozwu o ustalenie treści księgi wieczystej zgodnej z rzeczywistym stanem prawnym. Należy w sądzie udowodnić, że dług hipoteczny został spłacony. Sąd wydaje prawomocne orzeczenie, które uprawnia do wykreślenia hipoteki.

Mogą również zaistnieć inne problemy uniemożliwiające wykreślenie hipoteki. Może tak się zdarzyć, w przypadku kilku właścicieli nieruchomości i braku złożenia podpisu przez jednego z nich. Taka sytuacja dotyczy najczęściej małżeństw po rozwodzie lub gdy jeden z właścicieli przebywa poza granicami kraju. Trudności mogą się pojawić, także w sytuacji, gdy kredyt hipoteczny został spłacony kilkanaście lat wcześniej a właściciel nie dokonał wykreślenia hipoteki.

Bank, który był wierzycielem może już nie istnieć lub osoba prywatna zmarła i nie możliwości otrzymania zgody na wykreślenie hipoteki. Są to sytuacje trudne, ale nie bez wyjścia, właściciel nieruchomości może wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego, który wyda zaświadczenie potwierdzające ustanie zobowiązań względem instytucji państwowych, Skarbu Państwa i osób prywatnych. W pozostałych przypadkach, tak jak już wspomniano można wystąpić na drogę sądową. Aby uniknąć takich komplikacji, lepiej zadbać o wykreślenie hipoteki od razu po spłacie zobowiązania.

Ile trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Nie można dokładnie podać ile będzie trwała procedura wykreślenia z hipoteki, ponieważ zależy to od danego sądu. Dokonanie takich zmian w księdze wieczystej może trwać krótko na przykład kilka dni i długo nawet kilka miesięcy. W każdym przypadku wnioskodawca staje się właścicielem nieruchomości.