Omówienie i wzór protokołu zdawczo odbiorczego.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest niezbędnym narzędziem zarówno podczas sprzedaży i wynajmu lokalu. Nowy nabywca lub najemca powinien zapoznać się ze składnikami wyposażenia i stanem, w jakim obecnie znajduje się mieszkanie. Nie powinno się pomijać tej procedury, ponieważ stanowi ona podstawę wzajemnych rozliczeń i eliminuje ewentualne nieporozumienia.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – umowa kupna-sprzedaży

Aby uniknąć niepotrzebnych emocji podczas przekazywania mieszkania nowemu nabywcy powinien być sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. Nie jest to dokument wymagany prawem, ale stanowi podstawę rozstrzygania roszczeń między nabywcą a sprzedającym. Może on być sporządzony w dowolnym momencie sprzedaży, ale może mieć to wpływ na jego zakres.

W przypadku, gdy kupujący chce zadbać o zawarcie w protokole pozostawiane przez sprzedającego wyposażenie, taki dokument będzie stanowił podstawę późniejszego dochodzenia praw do niego. Dokument przekazania mieszkania powinien zawierać szczegółową listę np. mebli, sprzętu, których właścicielem ma zostać nowy nabywca. Jednak protokół zdawczo-odbiorczy musi zostać przygotowany przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Ustne zapewnienia sprzedającego nie dają gwarancji, że obiecane meble i sprzęt faktycznie pozostaną w mieszkaniu. Kupujący podczas podpisywania aktu notarialnego u notariusza potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym i faktycznym nieruchomości i nie ma prawa wysuwać żadnych pretensji do sprzedającego. Nieuczciwy zbywca mieszkania może wywieść wszystkie rzeczy w nim znajdujące się i pozostawić tylko gołe ściany. Dlatego właśnie, tak ważne jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przed zawarciem umowy zakupu mieszkania.

W przypadku, gdy protokół zostanie przygotowany w formie pisemnej po podpisaniu umowy staje się on tylko potwierdzeniem wydania mieszkania i przekazania kluczy. Zawierał będzie także stan liczników, według którego sprzedający będzie rozliczał się za zużytą przez niego energię i gaz. Taki dokument jest podstawą podpisania przez nowego właściciela umowy z dostawcami mediów.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem

W przypadku przekazywania lokalu na wynajem, protokół  jest również bardzo ważnym dokumentem, który zabezpiecza obydwie strony przed problemami, jakie mogą wyniknąć podczas jego zdawania. Szczegółowy zapis kompletnego wyposażenia mieszkania i jego stanu faktycznego będzie motywował najemcę do zadbania o każdy składnik ujęty w protokole.

 

Wzory protokołów do pobrania:

protokol przekazania lokalu mieszkalnego

 1. Wzór wypełnionego protokołu zdawczo – odbiorczego dostępny jest na stronie: https://zarzadzaniewynajmem.pl/umowy/protokol-zdawczo-odbiorczy-mieszkania.pdf.
  Druk edycyjny w formacie doc – pobierz
 2. Protokół zdawczo odbiorczy lokalu użytkowego: gov.pl
 3. Protokoły zdawczo odbiorcze nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych: kzn.bip.gov.pl

Protokół zdawczo-odbiorcy mieszkania pod wynajem może zawierać załącznik w postaci dokumentacji fotograficznej, która może wskazywać obecne uszkodzenia np. ściany, mebli. Jest to istotne podczas zdawania przez najemcę mieszkania, który nie będzie mógł wykazać, że szafka czy kuchenka miały już zadrapania czy wgniecenia podczas wprowadzenia się do lokalu.Takie zdjęcia trzeba przekazać najemcy, są one podstawą rozstrzygania roszczeń podczas nieporozumień. Według przepisów Kodeksu Cywilnego po wygaśnięciu terminu najmu mieszkania, najemca jest zobowiązany do oddania wynajmującemu lokalu w stanie niepogorszonym. Z powyższych informacji wynika, że skrupulatne sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego jest ważne dla obydwu stron.

Do czego służy protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania?

Jak już wspomniano,  jest on dokumentem stwierdzającym stan lokalu, znajdujące się w nim wyposażenie (meble, sprzęt AGD, RTV itp.), stan liczników i stanowi dowód przekazania mieszkania kupującemu z chwilą podpisania u notariusza umowy sprzedaży. Taki dokument uprawnia nabywcę do dochodzenia swoich praw w przypadku nie wywiązania się sprzedawcy z zapisów protokołu. Na przykład dokument będzie zawierał adnotacje o pozostawieniu pralki czy mebli pokojowych, a faktycznie zbywający mieszkanie nie wywiąże się z tego i pozostawi lokal pusty. Protokół jest niezbędnym dokumentem do zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej i gazu przez nowego nabywcę. Sporządzenia go jest wymogiem ustawy o ochronie praw lokatorów, dlatego należy zadbać o jego prawidłowe przygotowanie.

Jak sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania?

Formy protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania są różne, w każdym przypadku trzeba zadbać, aby zawierał on najważniejsze zagadnienia:

 • Musi zostać przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla obydwu stron. Jego treść powinna zawierać dane, kto sporządza ten dokument i jaki jest jego cel.
 • Kolejny obowiązkowy punkt, to adres nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (najmu)
 • Dobrą praktyką jest, aby zawierał dane obydwu stron takie jak: numery telefonu i adres e-mail.
 • W przypadku sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego już po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, musi on zawierać dane dotyczące tej umowy albo aktu notarialnego
 • Dokument musi zawierać datę i miejsce jego sporządzenia oraz wolne miejsce do podpisu obydwu stron
 • Wymaga bardzo szczegółowego opisu stanu technicznego mieszkania to znaczy: okna, ściany, podłogi, stan instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. Jeżeli sprzedający pozostawia rzeczy takie jak sprzęt i meble, przedmioty te muszą być również ujęte w protokole, trzeba pamiętać, że taki dokument powinien być sporządzony prze podpisaniem umowy u notariusza. Można wykonać fotografie jako załącznik do protokołu.
 • Warto, aby w protokole znalazła się adnotacja odnośnie ilości kompletów kluczy do mieszkania, termin zapłaty czynszu za ostatni miesiąc, kod do domofonu.
 • Podstawowe zapisy dotyczą dokładnego spisania aktualnego stanu liczników (woda, gaz, prąd) w czasie przekazywania przez zbywcę lokalu.

Przekazania kluczy do mieszkania

Osoba sprzedająca mieszkanie po otrzymaniu należności uzgodnionej w umowie kupna-sprzedaży ma obowiązek przekazania nowemu właścicielowi klucze w terminie ujętym w tej umowie. Nowy nabywca powinien sprawdzić, czy wszystkie klucze zostały wydane zarówno od lokalu jak i dodatkowe, czyli od skrzynki pocztowej, piwnicy lub komórki lokatorskiej, jeżeli takie były przedmiotem umowy. Najczęściej nowy właściciel wymienia zamki, aby zapewnić sobie i rodzinie większe bezpieczeństwo.